Friday, 17/09/2021 - 03:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ - CHƯƠNG MỸ

Tập huấn công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

ĐỀ BÀI

A. Trắc nghiệm(3điểm): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng ®Çu ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:

C©u 1: Sè l­îng d©n téc n­íc ta hiÖn nay lµ:

A. 54 d©n téc B. 52 d©n téc C. 64 d©n téc D. 56 d©n téc

C©u 2: C¸c d©n téc Ýt ng­êi phân bố chủ yếu ở tỉnh Phú Yên:

  1. £-§ª, Ba-na C. Dao, C¬-ho, S¸n d×u
  2. Tµy, Th¸i, M­êng, Kh¬ Me D. Ch¨m, Hoa, Nïng.

C©u 3: Mçi n¨m d©n sè n­íc ta t¨ng thªm kho¶ng

A. 0,5 triÖu ng­êi B. 1 triÖu ng­êi C. 1,1 triÖu ng­êi D. 2 triÖu ng­êi

C©u 4: D©n c­ n­íc ta kh«ng tËp trung ®«ng ®óc ë:

  1. Vïng ®ång b»ng C. C¸c ®« thÞ
  2. Ven biÓn D. MiÒn nói .
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 29
Tháng 09 : 544
Năm 2021 : 5.117